Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birth control /'bɜ:θkəntrəʊl/  

  • Danh từ
    sự hạn chế sinh đẻ