Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

birth certificate /'bɜ:θsə'tifikət/  

  • giấy khai sinh