Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bindweed /'baindwi:d/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây bìm bìm