Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bindlestiff /'bindlstif/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ lang thang, ma cà bông