Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bind-man's buff /,blaind mənz 'bʌf/  

  • trò chơi bịt mắt bắt dê