Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

billionaire /biljə'nəe/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tỉ phú