Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

billabong /'biləbɒŋ/  

  • Danh từ
    (từ Úc)
    nhánh sông nước đọng