Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bill of rights /,biləv'raits/  

  • đạo luật về nhân quyền