Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) danh mục vật liệu, phiếu vật tư