Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bill of lading /,biləv'lædiŋ/  

  • vận đơn