Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bill of fare /'biləv'feə[r]/  

  • (cũ)
    thực đơn