Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bill of exchange /biləviks't∫eindʒ/  

  • hối phiếu