Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

biliousness /'biliəsnis/  

  • Danh từ
    tình trạng nhiều mật
    tính hay gắt, hay cáu bẳn