Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

biliously /'biljəsli/  

  • phó từ
    hay gắt, bẳn tính, dễ cáu