Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vịnh, eo biển
    nút thòng lọng (ở dây)