Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bias binding /,baiəs'baindiŋ/  

  • dải vải chéo để viền góc (khi may)