Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (bất qui tắc) động từ besteaded /bi'stedid/; bested /bi'sted/, bestead
    giúp đỡ, giúp ích cho