Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

best-selling /,best'seliŋ/  

 • Tính từ
  bán chạy nhất
  a best-selling novel
  cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất
  a best-selling 
  tác giả có tác phẩm bán chạy nhất