Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

best girl /'best'gə:l/  

  • Danh từ
    (thông tục) người yêu, người tình