Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  ngoằn ngoèo
  a bendy road
  con đường ngoằn ngoèo
  dễ uốn
  a bendy twig
  nhánh cây dễ uốn