Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-worship /'beli,wə:ʃip/  

  • Danh từ
    sự tham ăn, sự thờ thần khẩu