Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-flop /'beliflɒp/  

  • Danh từ
    sự nhảy sấp người xuống nước