Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-dancer /'belidɑ:nsə[r]/  

  • Danh từ
    vũ nữ múa bụng