Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-dance /'belidɑ:ns/  

  • Danh từ
    điệu múa bụng (xuất phát từ Trung Đông, chỉ có bụng của vũ nữ làm động tác)

    * Các từ tương tự:
    belly-dancer