Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-button /'beli,bʌtn/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    [lỗ] rốn (ở bụng)