Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belly-band /'beli,bænd/  

  • Danh từ
    đai buộc bụng (ngựa)