Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belligerence /bi'lidʒərəns/  

  • Danh từ
    tình trạng đang giao tranh
    tính hung hăng