Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beleaguer /bi'li:gə[r]/  

 • Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  bao vây
  một đơn vị đồn trú bị bao vây
  quấy rầy liên tục
  bị tụi trẻ hư quấy rầy liên tục