Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  quá muộn, quá trễ
  a belated apology
  một lời xin lỗi quá muộn

  * Các từ tương tự:
  belatedly