Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

begone /bi'gɒn/  /bi'gɔ:n/

  • Phó từ
    (từ cổ)
    cút!, xéo ngay!