Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bắt đầu cửa xổ [NB]