Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cột bắt đầu