Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  bọ cánh cứng
  Động từ
  beetle along, about, away, off
  hối hả
  the kids beetle of home
  tụi trẻ hối hả ra khỏi nhà
  Danh từ
  cái chày

  * Các từ tương tự:
  beetle-brain, beetle-browed, beetle-crusher, beetle-eyed