Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như bia; sặc mùi bia
  a beery smell
  mùi [như] bia
  a beery man
  người sặc mùi bia