Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beer-engine /'biə,endʤin/  

  • Danh từ
    vòi bia (hơi)