Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beefeater /'bi:fi:tə[r]/  

  • Danh từ
    người gác tháp Luân Đôn