Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beefburger /'bi:fbɜ:gə[r]/  

  • Danh từ
    như hamburger