Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bedside /'bedsaid/  

 • Danh từ
  cạnh giường
  a bedside table
  bàn nhỏ cạnh giường
  bedside manner
  cung cách đối xử với người bệnh (của bác sĩ)