Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bị thu mất hồn vía, sự bị ma trêu quỷ ám; sự mất hồn vía
    sự làm hư, sự làm hỏng; sự làm rối loạn, sự làm bối rối