Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+with)
    trang hoàng; trang điểm
    đường phố trang hoàng cờ xí