Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bed-wetting /'bedwettiŋ/  

  • Danh từ
    sự đái dầm