Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bed-sitter /'bedsitə/  

  • Danh từ
    buồng vừa để ngủ vừa tiếp khách