Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bed-siting room /bed 'sitiŋ ru:m/  

  • (cách viết khác, khẩu ngữ bed-sitter, bed sit)
    phòng khách vừa là buồng ngủ