Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nền đá; đá gốc, đá móng
    nền tảng
    to get down to bed-rock
    tìm hiểu đến căn nguyên của sự việc