Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bed-linen /'bed,linin/  

  • Danh từ
    tấm trải giường và áo gối