Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beatification /bi,ætifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    lễ tuyên phúc