Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beast of burden /,bi:st əv'bɜ:dən/  

  • súc vật thồ