Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bearishness /'beəriʃnis/  

  • Danh từ
    tính hay gắt, tính hay cau; tính thô lỗ, tính cục cằn