Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bearably /'beərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể chịu được