Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ôm [hôn] thắm thiết